เกี่ยวกับนักเรียนใหม่ ร.ร.สาธิต มมส(มัธยม) ปีการศึกษา 2557

การเตรียมการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ด้วยความยินดียิ่ง

รายละเอียดกำหนดการภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
(ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2557) 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

18 - 20 เมษายน 

-      นักเรียนผู้มีผลการเรียนก้าวหน้า และผลการเรียนเป็นเลิศ (4.00) ทัศนศึกษาต่างประเทศ

-      ฝ่ายวิชาการ

คลิกที่นี่

21 เมษายน 

-      บุคลากรประชุมเตรียมความพร้อม

-      ทุกคน

 

23 – 25 เมษายน 

-      นักเรียน ม.1 ใหม่ ใหม่ เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

-      ฝ่ายกิจการนักเรียน

คลิกที่นี่

27 เมษายน 2557

-นักเรียนหอพักเข้าห้องพัก

-ฝ่ายกิจการหอพัก

คลิกที่นี่

28 เม.ย. – 2 พ.ค. 

-      นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ เรียนปรับพื้นฐานช่วงที่ 1

-      นักเรียน ม.2 , ม.3 , ม.5 และม.6 (เรียนอ่อน) เรียนเตรียมความพร้อม ช่วงที่ 1

-      ฝ่ายวิชาการ

 

ตารางเรียน คลิกที่นี่

6 – 8 พฤษภาคม 

-      คณาจารย์และบุคลากร ประชุม Workshop ถ่ายทอดนโยบายและแผนบริหารงาน ระยะ 4 ปี

-      บุคลากรทุกคน

นักเรียนกลับบ้าน

12 – 23 พฤษภาคม 

-      นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ เรียนปรับพื้นฐานช่วงที่ 2

-      นักเรียน ม.2 , ม.3 , ม.5 และม.6 (เรียนอ่อน) เรียนเตรียมความพร้อม ช่วงที่ 2

-      ฝ่ายวิชาการ

 

1 มิถุนายน 

-      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

-      ฝ่ายบริหาร

คลิกที่นี่

2 มิถุนายน 

-      เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2557

 

 

  free hit counter code      
 

Back to Top