:KM

<< ย้อนกลับ

» อบรมครูชีววิทยา


19/03/2019 23:59:56 || 53 ||
|| นางทิพวรรณ พิลา

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำกลุ่มสระฯวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิวิทยา 4 ท่านได้แก่ นางสาววิริมล พละวัตร นางสาววราภรณ์ สำโรงแสง นางณิชาพัฒน์ จิรพันธุ์กุลชาติและนางทิพวรรณ พิลา ได้เข้าร่วมการอบมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอสำหรับครูมัธยมศึกษา ณ คณะพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบมทั้งสิ้น 31 คน โดยมีคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์โยเฉพาะชีววิทยาจึงมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เข้าใจทักษะและกระบวนการทางด้านพันธุวิศวกรรมซึ่งมีความซับซ้อนและมีประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต  ©2016 DMSU:KM