:KM

<< ย้อนกลับ

» การสอนวรรณกรรมในชั้นเรียน


19/03/2019 23:59:51 || 101 ||
|| น.ส.บุญญาพร ทองจันทร์

    วันที่ 21 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 ข้าพเจ้า นางรัตชนก มาตรา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วย นายนิคม งามวิลัย นางวนิดา  ทัศภูมี   และนางสาวบุญญาพร  ทองจันทร์   ได้เข้าร่วมการเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ การสอนวรรณกรรมในชั้นเรียน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วรรณกรรม เป็นงานเขียนที่สำคัญหนึ่งในการเรียนการสอน ทั้งวรรณกรรมในรูปแบบของร้อยแก้ว และร้อยกรอง ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วรรณกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นวรรณกรรมที่ถูกคัดสรร จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดและตัดตอนส่วนที่สำคัญมาให้ศึกษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทันยุคทันสมัย

    ผู้สอนจึงควรเข้าใจถึงแก่นแท้ของวรรณกรรม และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้น ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน©2016 DMSU:KM