:KM

<< ย้อนกลับ

» การพัฒนางานวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระดับชาติ


20/03/2019 00:05:29 || 57 ||
||

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 3 กันยายน 2561 ข้าพเจ้า อ.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น และ อ.พนมพงศ์ สุวรรณสิงห์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้มีโอกาส รับฟังการบรรยายของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ วช. ในการแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระดับชาติ เพื่อเสนอ วช. โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การทำงานวิจัยในปัจจุบัน นโยบายการวิจัยระดับชาติ เน้นการทำวิจัยเป็นทีม บูรณาการหลากหลายศาสตร์ความรู้เข้าด้วยกัน และงานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยเพื่อชุมชน หรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ 

การพัฒนางานวิจัย เชิงพื้นที่ ต้องมีกระบวนการคิดเป็นระบบ ต้องรู้และเข้าใจหลักการ A,B,C,D,E,F

A คือ Area นักวิจัยต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการวิจัย

B คือ ฺBack ground การเข้าใจจุดก่อกำเนิด หรือรากแก้วของชุมชน การมองวิวัฒนาการ จากอดีต ไปสู่ปัจจุบันและอนาคต มอง ผู้นำ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

C คือ Community ชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชน การมีผู้นำที่เป็นทางการ และผู้นำที่ไม่เป็นทางการ

D คือ Discremination นักวิจัยต้องไม่มองแบบเหมาเข่ง ต้องมีทักษะการจำแนก 

E คือ Evaluation การประเมิน ต้องมีความเป็นนักประเมิน การตัดสินคุณค่า ของสิ่งที่ดำเนินการทำวิจัย มีเกณฑ์ และมาตรฐานที่ชัดเจน

F คือ Friend คือ การมีทีม มีเพื่อนร่วมงาน สร้างความเป็นมิตรกับชุมชน ตั้งแต่ก่อนเร่ิมงาน ขณะทำงาน จนกระทั่งหลังงานเสร็จสิ้น มีการติดตามผล  


เทคนิคการเขียนโครงการิวจัยเพื่อขอทุน

- กำหนดโจทย์วิจัยนำไปสู่ประเด็นการวิจัยให้ชัดเจน

- อ่านกรอบวิจัย TOR ของแหล่งทุนวิจัยอย่างน้อย 5 รอบ

- ศึกษาโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนไปแล้วของแหล่งทุน และไม่ควรไปทำซ้ำ

- ศึกษา แนวทางของคณะกรรมการผู้พิจารณาทุนวิจัย

- ศึกษาทบทวน วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้มากที่สุด

- ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 5-20 ปี

- ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน

- ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด

- ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

- จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามรูปแบบของผู้ให้ทุนกำหนดโดยเขียนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การนำไปใช้และ ผลงาน นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยให้ชัดเจน 
©2016 DMSU:KM