:KM

<< ย้อนกลับ

» การศึกษาดูงาน โครงการ วมว.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


20/03/2019 00:06:12 || 250 ||
||

รายละเอียดการประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในหน่วยงานเทคโนธานี  โครงการ วมว. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560

 

 

โครงการ วมว. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในการกำกับของ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีสุรนารี

          เป็นโครงการ การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย นำร่อง 4 ศูนย์แรกที่มีความโดดเด่น ในการร่วมมือของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เทคโนธานี  กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่ง การอยู่ภายใต้หน่วยงาน เทคโนธานี ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ โดยข้อดี คือ มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ ในการอำนวยความสะดวกเรื่องการเรียนการสอน  การฝึกวินัยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตัวเองสูง เหมือนนักเรียนในต่างประเทศ และ การจัดแบ่งงบประมาณ 10 % ให้กับทางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในการบรหารจัดการ ในส่วนของโรงเรียน ระบบการดำเนินงาน มีทีมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก หลายคน ที่เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะโครงการ วมว. ทำให้มีความสะดวกคล่องตัวในการประสานงาน การจัดการด้านเอกสาร และการดูแลนักเรียน จึงทำให้เป็นจุดเด่นที่นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจในระบบการจัดการของโครงการ การบริหารงานที่ดี จึงทำให้โครงการ สามารถเปิดห้องเรียนโครงการ วมว. ในระยะที่ 2 เพิ่มได้เป็นระดับละ 2 ห้องเรียน ทำให้ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการที่สูงขึ้น

 


©2016 DMSU:KM