ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

» ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ >> รายชื่อ ม.1-SEM >> รายชื่อ ม.1-SEM-เพิ่มเติม >> รายชื่อ ม.1-ปกติ >> รายชื่อ ม.4-SMG >> รายชื่อ ม.4-EG >> รายชื่อ ม.4-วิทย์ปกติ >> รายชื่อ ม.4-ภาษาปกติ >> รายชื่อ


05/03/2562 ผู้ดูแลระบบ 5212

ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

» ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. ประกาศห้อง SEM (สำรอง)>> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก (สำรอง) >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) (สำรอง) >> คลิก 5. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ...


21/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 6505

โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

» โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล – อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561  ให้กับ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว...


20/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 28

โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

» โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 (โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์...


12/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 18

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ(ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2561

» พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ(ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้อนและตอนปลาย ในช่วงเช้าเป็นพิธีมอบใบประดาศนียบัตร...


08/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 214

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...


05/06/2561 กัลยาณี ทบเทิบ 148

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ได้นำนักเรียนเข่าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย...


11/03/2562 วีณา เม้าพิมพา 485

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1  ชิงโล่นายกรัฐมนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์...


14/02/2562 พิราวรรณ สุพร 55

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส .(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประกวดโครงการ  “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี  2562

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส .(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

                 เมื่อ วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี  2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ...


13/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 199

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

282 | 507

Junior high school

349 | 624

Senior high school

631 | 1131

Sum all

1762

Total

Forms

1. test

2. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

3. ขอปรับวุฒิ

4. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

5. ตารางสอบม.ต้น

6. ตารางสอบม.ปลาย

7. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

8. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

9. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

10. ฝากข่าวPR

11. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

12. รายงานผลการเข้าศึกษาต่อม.6

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

14. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

15. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

17. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

20. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

21. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

22. สัญญาคำประกัน

23. สัญญาค้ำประกัน

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

25. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

26. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

28. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

29. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

30. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

31. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

32. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

33. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

34. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

35. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

36. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

37. ใบยกเลิกวันลา

38. ใบลา

39. ใบลาติดตามคู่สมรส

40. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

41. ใบลาพักผ่อน

42. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

43. ใบลาอุปสมบท

44. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

45. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

46. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

47. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

48. ใบสมัครบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกวดจีน

11. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

12. พระอริญานุวัตร1

13. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

14. ระเบียบการ

15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

16. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

17. วัดโสม

18. วิชาการ 5 ด้าน

19. สำรวจบุตรบุคลากร58

20. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

21. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

22. ฮุปแต้ม2

23. ฮูปแต้ม1

24. ฮูปแต้ม3

25. เตรียมความพร้อม59

26. เรียนดีคัดเลือก 2562

27. เรียนดีทั่วไป 62

28. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

29. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

30. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

31. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

32. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

33. โควตา

Other Files

1. aa

2. BG

3. ws

4. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 1

5. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 2

6. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 3

7. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

8. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

9. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

10. คู่มือนักเรียน

11. คู่มือนักเรียน 2559

12. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61

13. งานห้องสมุด

14. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

15. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

16. ตารางเรียนซัมเมอ60

17. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

18. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.1

19. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.2-5

20. ประกวดจีน

21. ประกาศโอลิมปิก1

22. ประกาศโอลิมปิก1

23. ประกาศโอลิมปิก1

24. ประกาศโอลิมปิก2

25. ประกาศโอลิมปิก3

26. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

27. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560

28. ฝากข่าวPR

29. ฝากข่าวPR2

30. ม.3

31. ม.6

32. รร.ได้รับคัดเลือก

33. ระเบียบทุน

34. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

35. รายชื่อนักเรียนหอพัก2 2561

36. รายชื่อนักเรียนหอพัก3 2561

37. รายชื่อนักเรียนหอพัก5 2561

38. รายชื่อนักเรียนหอพัก6 2561

39. รายชื่อนักเรียนหอพัก7 2561

40. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

41. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

42. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

43. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

44. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

45. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

46. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

47. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

48. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

49. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

50. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

51. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

52. รายชื่อหอพัก1 2561

53. รายชื่อหอพัก4 2561

54. ห้อง 101-58

55. ห้อง 102-58

56. ห้อง 103-58

57. ห้อง 104-58

58. ห้อง 105-58

59. ห้อง 106-58

60. ห้อง 107-58

61. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

62. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

63. แข่งขันถ่ายภาพ1

64. แข่งขันถ่ายภาพ2

65. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

66. โครงการสอนเสริม1

67. โครงการสอนเสริม2

68. โครงการสอนเสริม3

69. โครงการสอนเสริม4

70. โครงการสอนเสริม5

71. โควตา 2561

72. โควตาเรียนดีทั่วไป61

73. โลโก้โรงเรียน v.Eng

74. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

75. โอลิมปิกคณิตศาสตร์1

76. ใบสมัครทุน

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map