ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่พักหอหญิง (หอใน) หัวหน้าหอพัก อ.จิราพร   น้อยใย          โทร 0806273995 คลิกดูรายละเอียด รายชื่อนักเรียนที่พักหอนาดูน           หัวหน้าหอพัก อ.เกษมสันต์  ธรรมวิเศษ  โทร 0879886199 คลิกดูรายละเอียดชั้น...


19/05/2561 วีณา เม้าพิมพา 5459

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00 ที่ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าจะถือว่า สละสิทธิ์ สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว :  1. สำเนาบัตรประจำประชาชนบิดา-มารดาและผู้รายงานตัว...


21/04/2561 ผู้ดูแลระบบ 2647

สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ

» สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ "ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไม่สิ้นสูญ" ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนสาธิตฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ...


12/07/2561 วีณา เม้าพิมพา 15

คณะผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

» คณะผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

               เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ช่วงเช้า คณะผู้บริหารนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เดินทางเข้ามอบดอกได้ให้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์...


05/07/2561 วีณา เม้าพิมพา 354

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและคณะกรรมการกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 1 เสลาเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


22/06/2561 วีณา เม้าพิมพา 40

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...


05/06/2561 กัลยาณี ทบเทิบ 42

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่33 หัวข้อ

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่33 หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.จันทกานต์ หาญ พิชานันท์ นักเรียนชั้น ม.3 รางวัลดีเด่น ระดับอายุ 14-18 ปี และ ด.ช.ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ นักเรียนชั้น ม. 1 ระดับอายุ 9-13 ปี ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลศิลปกรรม...


12/07/2561 วีณา เม้าพิมพา 9

โครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

» โครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...


08/06/2561 วีณา เม้าพิมพา 41

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยมีการแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน การแข่งขันอ่านบทกวีจีน และการแข่งขันพีกรภาษาจีน...


12/06/2561 พิราวรรณ สุพร 173

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

285 | 506

Junior high school

351 | 630

Senior high school

636 | 1136

Sum all

1772

Total

Forms

1. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

2. ขอปรับวุฒิ

3. ขออนุมัติไปราชการสาธิต

4. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

5. ตารางสอบม.ต้น

6. ตารางสอบม.ปลาย

7. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

8. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

9. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

10. ฝากข่าวPR

11. ฟอร์มหนังสือ ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 61

12. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 61 (เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

14. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

15. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

17. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

20. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

21. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

22. สัญญาคำประกัน

23. สัญญาค้ำประกัน

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

25. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

26. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

28. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

29. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

30. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

31. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

32. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

33. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

34. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

35. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

36. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

37. ใบยกเลิกวันลา

38. ใบลา

39. ใบลาติดตามคู่สมรส

40. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

41. ใบลาพักผ่อน

42. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

43. ใบลาอุปสมบท

44. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

45. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

46. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

47. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

48. ใบสมัครบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกวดจีน

11. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

12. พระอริญานุวัตร1

13. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

14. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

15. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

16. วัดโสม

17. สำรวจบุตรบุคลากร58

18. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

19. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

20. ฮุปแต้ม2

21. ฮูปแต้ม1

22. ฮูปแต้ม3

23. เตรียมความพร้อม59

24. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

25. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

26. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

27. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

28. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Other Files

1. BG

2. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 1

3. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 2

4. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 3

5. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

6. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

7. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

8. คู่มือนักเรียน

9. คู่มือนักเรียน 2559

10. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61

11. งานห้องสมุด

12. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

13. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

14. ตารางเรียนซัมเมอ60

15. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

16. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.1

17. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.2-5

18. ประกวดจีน

19. ประกาศโอลิมปิก1

20. ประกาศโอลิมปิก1

21. ประกาศโอลิมปิก1

22. ประกาศโอลิมปิก2

23. ประกาศโอลิมปิก3

24. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

25. ฝากข่าวPR

26. ฝากข่าวPR2

27. ม.3

28. ม.6

29. รร.ได้รับคัดเลือก

30. ระเบียบทุน

31. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

32. รายชื่อนักเรียนหอพัก2 2561

33. รายชื่อนักเรียนหอพัก3 2561

34. รายชื่อนักเรียนหอพัก5 2561

35. รายชื่อนักเรียนหอพัก6 2561

36. รายชื่อนักเรียนหอพัก7 2561

37. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

38. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

39. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

40. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

41. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

42. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

43. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

44. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

45. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

46. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

47. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

48. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

49. รายชื่อหอพัก1 2561

50. รายชื่อหอพัก4 2561

51. ห้อง 101-58

52. ห้อง 102-58

53. ห้อง 103-58

54. ห้อง 104-58

55. ห้อง 105-58

56. ห้อง 106-58

57. ห้อง 107-58

58. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

59. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

60. เรียนฟรี15 ปี

61. แข่งขันถ่ายภาพ1

62. แข่งขันถ่ายภาพ2

63. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

64. โครงการสอนเสริม1

65. โครงการสอนเสริม2

66. โครงการสอนเสริม3

67. โครงการสอนเสริม4

68. โครงการสอนเสริม5

69. โควตา 2561

70. โควตาเรียนดีทั่วไป61

71. โลโก้โรงเรียน v.Eng

72. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

73. โอลิมปิกคณิตศาสตร์1

74. ใบสมัครทุน

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map