บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : นโยบายสาธารณะ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม