บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียนตินิยมอันดับ1)
สาชาวิชาเอก : สุขศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : -
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ