บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาชาวิชาเอก : ภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์