บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาชาวิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : วัฒนธรรมศาสตร์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม