บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตรN
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม