บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
สาชาวิชาเอก : การประถมศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
สาชาวิชาเอก : การประถมศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาตรี คบ การประถมศึกษา
สาชาวิชาเอก : การประถมศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาตรี คบ.การประถมศึกษา
สาชาวิชาเอก : การประถมศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม