บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : เคมี
สาขาวิชาโท : -
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย