บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท วท.ม.
สาชาวิชาเอก : เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วท.บ.
สาชาวิชาเอก : เคมี
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง