บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วท.บ.
สาชาวิชาเอก : ฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ได้ระบุ วท.ม.
สาชาวิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม