บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา
สาขาวิชาโท : -
คณะ :
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม