บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด
สาชาวิชาเอก : วัฒนธรรมศาสตร์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท ร.ม.
สาชาวิชาเอก : การเมืองการปกครอง
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม