บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาชาวิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์(โครงการสมทบวิทยาลัยพละศึกษามหาสารคาม)
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : การจัดการกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : การจัดการกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม