บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
สาชาวิชาเอก : ศิลปศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
สาชาวิชาเอก : ทัศนศิลป์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม