บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : นาฏศิลปไทย
สาขาวิชาโท : -
คณะ :
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาโท ศศ.ม.
สาชาวิชาเอก : การบริหารการศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง