บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
สาชาวิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาชาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
สาชาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม