บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาโท : -
คณะ :
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาชาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม