บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)
สาชาวิชาเอก : ดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย