บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาชาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาชาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม