บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท การบัฐชี
สาชาวิชาเอก : การบัญชี
สาขาวิชาโท : -
คณะ : การบัฐชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : บัญชี
สาขาวิชาโท : -
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม