บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระภาษาไทย

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาชาวิชาเอก : ภาษาไทย
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : ภาษาไทย
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม