บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระภาษาไทย

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
สาชาวิชาเอก : ภาษาไทย
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท กศ.ม.
สาชาวิชาเอก : ภาษาไทย
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม