บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาชาวิชาเอก : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม