บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ
สาชาวิชาเอก : ฟิสิกส์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท กศ.ม.
สาชาวิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม