บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สาชาวิชาเอก : วุฒิครู
สาขาวิชาโท : -
คณะ : -
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาชาวิชาเอก : ชีววิทยา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : โรคพืชวิทยา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น