บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.สุขศึกษา(เกียรตินิยมอันดับ1)
สาชาวิชาเอก : สุขศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ