บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต
สาชาวิชาเอก : ภาษอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม