บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : สารสนเทศศึกษา
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม