บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาชาวิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม