บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท Master of teaching chinese to speakers of other languages
สาชาวิชาเอก : Teaching chinese to speakers of other languages
สาขาวิชาโท : -
คณะ : literature
มหาวิทยาลัย : อื่นๆ