บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาชาวิชาเอก : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม