บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม)
สาชาวิชาเอก : บัญชี
สาขาวิชาโท : -
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม)
สาชาวิชาเอก : บัญชี
สาขาวิชาโท : -
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม