บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ
สาชาวิชาเอก : ไฟฟ้า
สาขาวิชาโท : -
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม