บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาชาวิชาเอก : ภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาโท : -
คณะ : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์