บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระสาระเรียนรู้อื่นๆ

ประวัติส่วนตัว


avatar
 

 


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : การจัดการเชิงกลยุทธ์
สาขาวิชาโท : -
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาชาวิชาเอก : การจัดการ
สาขาวิชาโท : -
คณะ : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก