ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) Technology Labs : DTL

วัตถุประสงค์/Objective

1. เพื่อเป็นแหล่งทดลองทางด้านเทคโนโลยี
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และอุปกรณ์เครื่องมือการทดลองทางด้านเทคโนโลยี
3. เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทองความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เช่น การอบรม การทำ Workshop แก่บุคลากรและนักเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนและองค์กร
6. เพื่อเป็นแหล่งคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
7. เพื่อเป็นแหล่งแนะแนวทางการศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยี
8. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานแก่บุคลากรและนักเรียนทางด้านเทคโยโลยี
9. เพื่อเป็นแหล่งผลิต StartUp รุ่นใหม่ในระดับโรงเรียน

บุคลากร/People

อาจารย์

1. นายกวินธร รัฐอาจ
2. นายอธิวัฒน์ หงส์ใหญ่
3. กำลังสรรหา 1/59
4. กำลังสรรหา 1/59

นักเรียน

1. กำลังสรรหา 1/59
2. กำลังสรรหา 1/59
3. กำลังสรรหา 1/59
4. กำลังสรรหา 1/59

ศิษย์เก่า

1. -
2. -
3. -
4. -

ทักษะ/Skill

1. Web Programming
2. Window Programming
3. Mobile Programming
4. Hardware Programming
5. Network System & Network Security
6. Computer Art & Graphic Design
7. Ecucation Technology
8. Robotics

ผู้สนันสนุน/Sponsor

1.
2.
3.
4.

การติดต่อ/Contact

ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร. 043-754-636

© 2016. DMSU Technology Labs:DTL.