หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน |
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางวันวิสา ประมวล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวธัญกร สงเคราะห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่

นายดุษฎี ศรีสองเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

นายสรคมน์ กมลภากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

นายคมกริช ชาญณรงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภูริพร มานะดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางทิพวรรณ พิลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางสาวทิวาภรณ์ เมฆเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสมปอง ภูเลียนสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนฤมล ช่วยกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

นายอาทิตย์ โคชขึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดร.พันธีตรา สามารถ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวณฐมล แสงใสแก้ว
หัวหน้าสำนักงาน
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 3.238.199.4
  : 373,360 IP