หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน |
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9801,0-4371-9802
อีเมล์/Email : prayook@msu.ac.th
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ : 043-754321-40
อีเมล์/Email : chowwalit.c@msu.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3300
อีเมล์/Email :chaiyasit.s@msu.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3328
อีเมล์/Email :satchapong.y@msu.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางวันวิสา ประมวล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3306
อีเมล์/Email :wanwisa.p@msu.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวธัญกร สงเคราะห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3309
อีเมล์/Email :thanyakorn.s@msu.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่

นายดุษฎี ศรีสองเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3316
อีเมล์/Email :dutsadee.s@msu.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

นายสรคมน์ กมลภากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3305
อีเมล์/Email :sorakom.k@msu.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

นายคมกริช ชาญณรงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3309
อีเมล์/Email :komkrit.c@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3315
อีเมล์/Email :buyaporn.t@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภูริพร มานะดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :phuriporn.m@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางทิพวรรณ พิลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :thipawan.p.s@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางสาวทิวาภรณ์ เมฆเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :tiwaporn.m@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :sasinan.l@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสมปอง ภูเลียนสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :chaiyasit.s@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนฤมล ช่วยกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :sompong@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

นายอาทิตย์ โคชขึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :arthit.k@msu.ac.th
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดร.พันธีตรา สามารถ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เบอร์ติดต่อ : 043754636
อีเมล์/Email :panthetra.s@msu.ac.th
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวณฐมล แสงใสแก้ว
หัวหน้าสำนักงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-719800 ต่อ 3301
อีเมล์/Email :nattamon.s@msu.ac.th
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 3.236.241.39
  : 395,152 IP