หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาได้ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า “คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอีกหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่เรียนบ่อยครั้ง
        โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก มีรองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ดำรงตำแหน่งประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นคณะครูอาจารย์ทุกคนต้องทำงานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน
        ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (ตึกสำนักงานอธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร์) ปีแรกของการเปิดทำการนั้น โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ได้แก่ อาจารย์ Jusmine Rose, อาจารย์ David Morris, อาจารย์ Keiko Kurata เป็นต้น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
        ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) น 8 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับมหาวิทยาลัย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
 
  รอบรั้ว สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร :
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719872
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 043-719800 ต่อ 3301
 •   งานธุรการ 043-719800 ต่อ 3326
 •   ฝ่ายการเงิน 043-719800 ต่อ 3302,3303
 •   ฝ่ายพัสดุ 043-719800 ต่อ 3327
 •   ฝ่ายบุคคล 043-719800 ต่อ 3308
 •   ห้องสมุด 043-719800 ต่อ 3304
 •   ห้องแผนและประกันคุณภาพ 043-719800 ต่อ 3305
 •   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 043-719800 ต่อ 3306
 •   ห้องทะเบียน 043-719800 ต่อ 3307
 •   กิจกรรมนักเรียน 043-719800 ต่อ 3309
 •   ห้องประชาสัมพันธ์ 043-719800 ต่อ 3310
 •   ห้องแนะแนว 043-719800 ต่อ 3312

 • All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 162.158.163.163
  : 422,886 IP