<< ย้อนกลับ

อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัล           ครูภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2560

» อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2560
ตามที่คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พุทธศักราช 2559 ทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น             และเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น โดยรับรางวัลในงานวันครู              16 มกราคม 2560  
          ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้คัดเลือกบุคลากรในสังกัด     ซึ่ง อาจารย์วันวิสา ประมวล สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)                       เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะตามที่กำหนด เป็นครูหรืออาจารย์ประจำซึ่งสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีระยะเวลาสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี                    เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความสามารถในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             มีผลงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และส่งผลงานดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาในการรับรางวัล ผลปรากฏว่า คณะกรรมการคุรุสภาได้ประกาศให้อาจารย์วันวิสา ประมวล สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เป็นครูภาษาไทยผู้มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559
          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา อาจารย์วันวิสา ประมวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น                             ในระดับประเทศ   ได้เข้าร่วมงานวันครูและเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ                    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช 2559 จาก นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป

19/01/2560
วีณา เม้าพิมพา
1151