<< ย้อนกลับ

นิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559

» นิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดนิทรรศการกาลศิลปะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการได้ลงมือปฏิบัติจริงและสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการชื่นชมผลงานทางด้านศิลปะ ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และส่งเสริมความสามัคคี ผลงานที่จัดแสดงมีจำนวนทั้งสิ้น 500  ชิ้น  และการแสดงรำกลองยาว จำนวน 9 ชุดการแสดง สถานที่จัดแสดงผลงาน กลางโดมอาคารเรียนมัธยม 1 และทางเดินลานสุนทรีย์ วันเริ่มโครงการ  14  ถึง  20 กุมภาพันธ์ 2560  
    และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม. 6 ที่สอบติดคณะทางด้านศิลปะจำนวน 7 คนดังนี้ 
1.             นางสาวณัฏฐา พัชรเวทิน        มัฑณศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.             นายปฏิภาน สมบัติภักดิรัตน์   จิตรกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.             นายคณาพงษ์ วรชินา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขานฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.             นางสาวนิตา ศิริธนะวุฒิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.             นางสาวจิดาภา พลเยี่ยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.             นางสาวกัญญาภัค สุวรรณหาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.             นายวัชรพล คำมูล สาขาภูมิสถาปัตย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22/02/2560
วีณา เม้าพิมพา
1288