<< ย้อนกลับ

นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  นำนักเรียนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายการระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯได้นำนักเรียนกลุ่ม 4 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเสนอเรื่อง“เครื่องทอเสื่อแบบพกพา” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
  1. นายนนทพัทธ์  จินดามนตื  ม.6/2
  2. นางสาวสุทธิดา  บรรยง   ม.6/3
  3. นายชานนทร์  นระแสน   ม.5/2
  4.  เด็กชายรุ่งอรุณ  คุ้มสุวรรณ ม.1/6


20/02/2560
วีณา เม้าพิมพา
1238