<< ย้อนกลับ

งานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016

» งานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูจัดงานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมผู้ปกครอง นายธัญสุตร บริหารธนวุฒิ เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 อาจารย์อิสระ อิฐรัตน์ รองประธานเครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง เป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นผู้มอบรางวัลชมเชย 

ผลการแข่งขันมีกังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายวิศรุต ขวาล าธาร        โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นายดนุรุต ปะระทัง            โรงเรียนวาปีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
นางสาวอริสรา  กูดอั้ว       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
นางสาวรุจิรา   เทเวลา       โรงเรียนวาปีปทุม
นายสิรวิชญ์   บุญลอด      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 
 

28/02/2560
วีณา เม้าพิมพา
967