<< ย้อนกลับ

คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิจารณาเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานให้กับโรงเรียนสาธิต

» คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิจารณาเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานให้กับโรงเรียนสาธิต
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทางคณะสัตวแพทย์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ท่าน ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิพันธ์ ได้เข้าหารือกับฝ่ายวิชาการและวิจัย ในแนวทางการจัดรายวิชาพื้นฐานของคณะสัตวแพทย์สำหรับนักเรียน ม. 5 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ
- คณะ/ภาควิชา ที่ตอบรับการเปิด รายวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียน ม. 5 และ ม.6 แจ้งตอบรับเบื้องต้นแล้ว 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะเริ่มดำเนินการใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

22/12/2563
ผู้ดูแลระบบ
497