<< ย้อนกลับ

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจประเมิน

» สำนักงานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจประเมิน
วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในมาปฏิบัติหน้าที่สอบถามและประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมิน 4 ท่านได้แก่
1. นางสาวอนันตรา คำระกาย
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร
3. นางสาวปิยธิดา พาพิทักษ์
4. นางสาวบุญลักษณ์ สมบูรณ์ ในการตรวจประเมินครั้งนี้

ข่าว:นางสาวสิริมณี คำชมภู

13/01/2564
ผู้ดูแลระบบ
521