<< ย้อนกลับ

เข้าร่วมประชุม  เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

» เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 14.00 .   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมและอาจารย์หัวหน้างานฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 10 มกราคม 256603/01/2566
ประชาสัมพันธ์
223